+31 (0)88 427 5000 info@vfa-solutions.com

   Op het gebruik van deze website (www.vfa-solutions.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en in te stemmen met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

    

   Gebruik van informatie

   VFA Solutions BV streeft ernaar op deze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat VFA Solutions BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

    

   Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VFA Solutions BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
   Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen VFA Solutions BV en de gebruiker van de website ontstaan.

    

   E-mail

   VFA Solutions BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met VFA Solutions BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

    

   VFA Solutions BV is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden in, of problemen veroorzaakt door, elektronische communicatie.

    

   Hyperlinks

   Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die niet door VFA Solutions BV beheerd worden. VFA Solutions BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. VFA Solutions BV geeft geen garantie en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites van derden en aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

    

   Intellectuele eigendomsrechten

   Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en de vormgeving van deze website, rusten bij VFA Solutions BV en/of diens licentiegevers. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat VFA Solutions BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.